Podrobné informácie o poistení

Čo sa oplatí vedieť o produkte DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti s voliteľným poistným krytím (ďalej len: „DOM KOMPLET“)


1.  Poistné udalosti

Kedy poisťovňa preplatí škodu a pri akých rizikách je vaše bývanie vlastne chránené? Aký je rozdiel medzi povodňou a záplavou? Pri poistení DOM KOMPLET ponúkame najširší rozsah poistných rizík – od požiaru, povodne, cez krupobitie, vlámanie až po skrat elektromotora.

POŽIAR

 • Preplatíme škody, ktorí vznikli horením alebo tlením.

 • Navyše preplatíme veci poškodené dymom a sadzami.

VÝBUCH

 • Ide o mimoriadne rýchle uvoľnenie energie plynov alebo pár s ničivými prejavmi a sprevádzané veľkým hlukom.

BLESK

 • Kryté sú škody spôsobené bleskom, ktorý udrie priamo do majetku.
 • Kryté sú aj škody spôsobené nepriamym úderom blesku, ak sa miesto, do ktorého blesk udrel, nachádza vo vzdialenosti do 1000 metrov od poisteného majetku.


VÍCHRICA

 • Preplatíme zničenie majetku, ktoré spôsobil vietor s rýchlosťou minimálne 60 km/h.


POVODEŇ

 • Zničenie vecí zaplavených vodou, ktorá sa vyliala z brehov vodných tokov alebo nádrží.

 • Vodou, ktorá pretrhla brehy a hrádze.

 • Zaplavenie spôsobené náhlym a náhodným zmenšením prietokového profilu vodného toku.


ZÁPLAVA

 • Vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po určitý čas stojí, alebo prúdi v mieste poistenia.


TIAŽ SNEHU

 • Deštruktívne pôsobenie snehu a ľadu nadmernou hmotnosťou na nosné konštrukcie alebo na odborne položené strešné krytiny.

 • Preplatíme aj poškodenie majetku zrážkovou vodou, ktorá cez poškodenú strešnú krytinu prenikla dovnútra.

 • Takisto uhradíme škody, ktoré boli spôsobené zosuvom snehu zo strechy.


LAVÍNA

 • Ide o rýchly zosuv más snehu alebo ľadu po svahu do údolia.


KRUPOBITIE

 • Preplatí škodu, ak bola krupobitím alebo krúpami fyzicky poškodená odborne položená strešná krytina.
 • Preplatíme aj majetok poškodený zrážkovou vodou, ktorá prenikla dovnútra cez poškodenú strešnú krytinu.


ZEMETRASENIE

 • Ide o otrasy zemského povrchu spôsobené pohybom zemskej kôry.
 • Plníme už od 5. stupňa medzinárodnej stupnice EMS-98. To znamená napr., že budovy vibrujú, visiace objekty sa značne hojdajú, malé predmety sú posunuté, dvere a okná sa otvárajú a zatvárajú.

ZOSUV PÔDY

 • Neočakávaný zosuv podpovrchovej vrstvy zeme.


ZRÚTENIE KAMEŇOV A ZEMINY

 • Poistíme škody na majetku spôsobené zosuvom kameňov a zeminy.


POKLES PÔDY

 • Pokles pôdy do neznámej dutiny alebo neznámej stavby.


NÁRAZ NEZNÁMEHO VOZIDLA

 • Preplatíme škodu spôsobenú zásahom vozidla, prípadne časťou nákladného vozidla, ktoré nevlastní ani neprevádzkuje poistník.


PÁD CUDZÍCH PREDMETOV

 • Pád cudzieho predmetu zvonka na poistený majetok.


VLÁMANIE

 • Násilné vniknutie do uzamknutej miestnosti.
 • Uhradíme aj škodu, ktorá vznikla vniknutím cez otvorené okno, ktorého parapet je vyššie ako 3 metre nad chodníkom.

LÚPEŽ

 • Použitie násilia alebo priame ohrozenie života či zdravia s cieľom ukradnúť poistený majetok.

VANDALIZMUS

 • Škody spôsobené vandalizmom pri lúpeži alebo vlámaní, vrátane škôd na nehnuteľnosti alebo príslušenstve budovy.

ŠKODA SPÔSOBENÁ VODOU

 • Unikajúca voda alebo iná kvapalina v dôsledku roztrhnutého, prasknutého či poškodeného vodovodného, kanalizačného, teplovodného potrubia alebo parovodu. 
 • Navyše plníme aj poistné udalosti v dôsledku porušenia spojov alebo kohútikov, ktoré ostali otvorené.

SKRAT ELEKTROMOTORA

 • Preplatíme skrat na elektromotore elektrospotrebičov, ktorých hodnota je vyššia ako 30 €, neslúžia na podnikanie a nie sú staršie ako 10 rokov.
 • Škody preplatíme až dvakrát za poistný rok.

 ATMOSFÉRICKÉ ZRÁŽKY

 • Ak vám dovnútra prenikne voda z lejaku alebo topiaceho sa snehu, preplatíme škodu do výšky ročného limitu 350 €, ak sa škoda nestala pri rekonštrukcii.
 • Dokonca plníme aj škodu z vody čo vnikla cez otvorené okno, do výšky 100 € ročne.
 • Škody preplatíme až dvakrát za poistný rok do uvedených limitov.

 PREPÄTIE

 • Kryjeme aj škody z výkyvov napätia v elektrickej sieti
 • Ak sa preukáže zavinenie dodávateľa elektriny, poisťovňa nahradí škodu na majetku v časových cenách do výšky 500 € za poistný rok


2. Poistenie nehnuteľnosti

Rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti mnohí nechápu. Ak si poistíte nehnuteľnosť, jednoducho povedané máte poistené múry, strechu, kuchynskú linku, omietky či dlažbu a podobne. Aké kritériá musí poistená nehnuteľnosť splniť, čo sa poistiť nedá a čo (okrem poistnej sumy) sa môže z poistky zaplatiť?

Čo je poistené:

Môže to byť rodinný dom alebo byt v osobnom vlastníctve, ktorý:

 • Je murovaný alebo montovaný,
 • Bývate v ňom, alebo ho rekonštruujete (nesmie byť vo výstavbe),
 • Je trvale obývaný aspoň 270 dní v roku,
 • Nachádza sa na Slovensku,
 • Môže sa využívať aj na podnikanie, ale iba čiastočne (najviac 49 % plochy)
 • Síce ešte nie je skolaudovaný, ale už je obývaný a sú už vystavené revízne správy.

Čo sa ešte počíta

 • Spolu s hlavnou budovou sú automaticky poistené aj všetky vedľajšie budovy a drobné stavby (napríklad garáž, studňa, bazén, plot, chodník, žumpa a pod.)
 • Ak sa byt nachádza v bytovke, súčasťou poistenia sú aj spoločné priestory.
 • Nehnuteľnosť je poistená na novú cenu, čo znamená, že napríklad pri úplnom zničení domu poisťovňa vyplatí náklady na výstavbu novej nehnuteľnosti.

Čo sa poistiť nedá

 • Rodinné domy a byty vo výstavbe, ešte nedokončené,
 • Ak sa byt alebo dom využíva z väčšej časti na podnikanie (viac ako 50 % celkovej plochy),
 • Ak je stavba vyhĺbená v zemi,
 • Fóliové stany a skleníky,
 • Byt alebo dom, ktorý nie je väčšinu času obývaný (napr. Chata, usadlosť na samote a pod.),
 • Drevostavby, 
 • Byt v budove so strechou z trstiny, slamy, alebo pokryté drevenými šindľami.

Ako sa počíta plocha

Pri byte v bytovke

Do plochy sa započítava:

100 % podlahovej plochy:

 • všetkých miestností (izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, predsieň, komora, šatník a pod.),
 • galérie vytvorenej vo vnútri bytu.

50 % z plochy terasy, balkón a lodžie,

Do plochy sa nezapočítava: (ale je to poistené)

 • Pivnica, garáž, komora a pod.
 • Spoločné priestory v danom bytovom dome.

Poznámka: Plocha sa zaokrúhľuje matematicky, na celé štvorcové metre.

Pri byte v rodinnom dome

Do plochy sa započítava:

100 % zastavanej plochy:

 • všetkých obytných podlaží (izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, chodba, schodisko, komora, šatník a pod.),
 • všetkých miestností vytvorených pod strechou s cieľom bývania,
 • obytných miestností pod úrovňou zeme,
 • galérie vytvorenej v byte,
 • sklenenej verandy a zimnej záhrady.

50 % zastavanej plochy:

 • miestností, ktoré neslúžia na bývanie (pivnica, kotolňa a pod.),
 • dielne, garáže nachádzajúce sa v dome,
 • terasy, balkóny, lodžie, verandy, pavlače.

Do plochy sa nezapočítava (ale je poistené):

 • neobývaná povala, podkrovie.

Náhrada nákladov

Okrem poistnej sumy uhradíme náklady na:

 • Ubytovanie v primeranom dočasnom príbytku a tiež náklady na sťahovanie až do výšky 5 % poistnej sumy v prípade, že je nehnuteľnosť neobývateľná,

Do výšky spolu až 5 % poistnej sumy:

 • Odstránenie stavebného odpadu a jednorazové čistenie,
 • Uhasenie požiaru a záchranárske práce,
 • Ostatné náklady na zmiernenie škôd do výške 5 % poistnej sumy,
 • Na vyhotovenie projektovej dokumentácie a získanie úradných povolení.

3.  Poistenie domácnosti

Pri poistení domácnosti je poistené jej zariadenie a vybavenie – nábytok aj pevne osadený, sedačka, televízor, osvetlenie, koberce a podobne. Čo je vlastne poistené, do akej výšky a čo sa poistiť nedá?

Čo je poistené:

 • Predmety na zabezpečenie chodu domácnosti, veci osobného charakteru,
 • Športové vybavenie (bicykle, lyže a pod.),
 • Vybavenie pre záhradu a záhradný nábytok,
 • Hobby náradie,
 • Stavebný materiál a stroje pri rekonštrukcii.

Plnenie: BEZ LIMITU, až do výšky poistnej sumy

 • Zvieratá,
 • Majetok určený na podnikanie
 • Poľnohospodárske výrobky
 • Vypožičaný, prenajatý majetok

Plnenie: Do 5 % poistnej sumy

 • Drahé kovy, šperky, vzácne kamene
 • Umelecké predmety
 • Historické predmety
 • Kožušiny, ručne tkané koberce
 • Zbierky známok a mincí

Plnenie: max. 1 000 €, resp. do 10 % poistnej sumy

(podľa poistnej sumy a úrovne zabezpečenia)

 • Osobné doklady

Plnenie: do výšky 40 € (raz ročne)

Poznámka: Pri poistení domácnosti treba počítať s dohodnutou spoluúčasťou (okrem plnenia osobných dokladov a elektromotorov).

Čo sa poistiť nedá:

 • Kreditné a platobné karty, vkladné knižky, cenné papiere a podobne,
 • Listiny, rukopisy, plány, dokumenty, vlastnoručne vyvinuté počítačové programy,
 • Vodné, vzdušné a motorom poháňané dopravné prostriedky, karavany, prívesy,
 • Majetok prevzatý do úschovy.

4.  Ako vypočítať poistnú sumu

Aby vám poisťovňa v prípade nehody vyplatila toľko, koľko očakávate, je potrebné, aby ste si dobre nastavili poistnú sumu.

Odporúčaná poistná suma

Odporúčaná poistná suma = vypočítaná plocha x cena za m2 podľa príslušnej lokality. Lokality sú rozdelené do štyroch skupín:

 • Bratislava,
 • Okolie Bratislavy (okres Malacky, Pezinok a Senec),
 • Veľké mestá (Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina),
 • Ostatné mestá.

Kedy nie je nutná obhliadka

Nie vždy je nutné, aby pracovník poisťovne nehnuteľnosť videl a skontroloval pred podpisom zmluvy. Pri akých limitoch nie je obhliadka nutná?

Nehnuteľnosť:

 • 290 000 € je maximálna poistná suma bez obhliadky pre Bratislavu

 • 250 000 € je maximálna poistná suma bez obhliadky pre Okolie Bratislavy ( okres Malacky, Pezinok a Senec)

 • 210 000 € je maximálna poistná suma bez obhliadky pre Veľké mestá (Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina) a Ostatné.

Domácnosť:

 • 50 000 € je maximálna poistná suma, pri ktorej nie je nutná obhliadka (pre celú SR)

5.  Poistenie skla

Poistenie lomu skla

Je len na vás, či si poistenie lomu skla uzatvoríte k poisteniu nehnuteľnosti.

Čo je poistené:

 • Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú rozbitím alebo prasknutím sklených výplní okien a dverí,
 • Presklenia balkónov a lodžií, presklené steny, sklobetón, sklenené interiérové schodisko,

Čo sa poistiť nedá

 • Sklené výklady,
 • Skleníky, pareniská, zrkadlové plochy,
 • Oprava, ktorú si vyžiadalo opotrebovanie alebo deformácia.

Oplatí sa vedieť

 • Poistné zaplatíte podľa výšky poistnej sumy,
 • Sadzba pre všetky lokality je 0,020 %,
 • Pri poistení lomu skla treba počítať so spoluúčasťou.

Poistenie skla v domácnosti 

Poistenie  skla v domácnosti je voliteľné a je možné ho dojednať len k poisteniu domácnosti.

Čo je poistené:

 • sklo dverí nábytku, obrazov, vstavaných skríň alebo kuchynskej linky,
 • zrkadlá v rámoch pevne pripevnených na stenách,
 • sklokeramická varnej dosky v časových cenách,
 • akvária s objemom 50 l a viac,
 • krbové a stolové sklo,
 • sklenené police nábytku,
 • bezpečnostné fólie okien.

Čo sa poistiť nedá:

 • sklenené predmety ako vázy, sošky, lampy, kuchynsky riad,
 • sklenené časti domácich spotrebičov a pod.

Oplatí sa vedieť

 • Poistné zaplatíte podľa vami stanovenej výšky poistnej sumy (200€/ 400€/600€/800€/1 000€)
 • Z plnenia nebude odpočítaná dojednaná spoluúčasť

6.  Poistenie zodpovednosti

Dobré poistenie vás chráni v prípade, že vám škodu na byte či dome spôsobí zlodej alebo živel. Škodu však môžete nechtiac spôsobiť aj vy, niekomu inému. Napríklad vytopíte suseda alebo mu váš malý syn rozbije loptou okno. Na tieto škody sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.

Čo poisťovňa preplatí:

 • Škody na majetku, zdraví a živote, ktoré ste spôsobili vy, alebo osoby, ktoré s vami žijú v jednej domácnosti, niekomu inému,
 • Škody, ktoré vyplývajú z chovu domácich zvierat,
 • Škody spôsobené iným osobám vyplývajúce z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti.

Oplatí sa vedieť

 • Poistené sú všetky osoby žijúce spolu s poisteným v jednej domácnosti.
 • Poistenie zodpovednosti je povinné a možno si zvoliť dve varianty:
 • Poistnú sumu 30 000 € - s ročným poistným 9 €,
 • Poistnú sumu 100 000 € - s ročným poistným 23 €.
 • Poistenie zodpovednosti je bez spoluúčasti.

7.  Úrazové poistenie

K poisteniu domácnosti a nehnuteľnosti si môžete pripoistiť aj úraz. Pocit istoty pre všetkých členov rodiny získate len za 10 eur ročne.

Čo poistenie kryje:

 • Úmrtie v dôsledku úrazu,
 • Následky úrazu,
 • Zlomeniny alebo prasknutie kosti v dôsledku úrazu.

Oplatí sa vedieť

 • Poistné nezávisí od počtu poistených, ani od ich veku alebo pohlavia.
 • Úrazové poistenie je bez spoluúčasti.
 • Cena sa určí podľa vybratého násobku základných poistných súm:
 • 1-násobok – ročné poistné 10 €,
 • 3-násobok – ročné poistné 30 €.

8.  Asistenčné služby

S dobrou poistkou v tom nie ste sami. Poisťovňa asistenčnými službami pomôže kedykoľvek cez deň i v noci, v prípade havarijnej situácie pošle na pomoc inštalatéra či zámočníka.

Poistenie kryje:

Služby v prípade mimoriadnej udalosti:

 • Eliminácia nepredvídaných chýb alebo škôd na rozvodných zariadeniach vody, plynu, elektriny, ktoré si vyžadujú urgentný zásah: (inštalatérske práce, pokrývačské práce, zasklievanie, elektrikárske práce, čistenie zaneseného potrubia, zámočnícke práce,  
 • zablokovanie dverí (raz do roka)

Sprostredkovanie majstra v prípade stavov, ktoré sa nepovažujú za mimoriadne udalosti:

 • Inštalatér, opravár kúrenia, plynár, zámočník, sklenár, elektrikár, dláždič,
 • Čistič komínov, odstraňovanie trosiek, dezinfekcia,
 • Odstraňovanie škodcov, chytanie zveri.

Rozšírená záruka na elektrické spotrebiče, nie staršie ako 4 roky, ktorých kúpna cena bola nad 100 €:

 • Televízor, chladnička, mraznička, elektrický sporák, digestor, práčka,
 • Sušička, umývačka riadu, elektrická rúra, mixér (kuchynský robot),
 • Vysávač, žehlička, žehlička na vlasy, hriankovač, mikrovlnná rúra,
 • Digitálna kamera, elektrický holiaci strojček, elektronické váhy,
 • Sušič vlasov, elektrická zubná kefka, depilátor, elektrická varná kanvica,
 • Elektrické hodiny, videoprehrávač a videorekordér, DVD systémy,
 • Set-top boxy, satelitný prijímač, audio systémy, blue-ray systémy,
 • Digitálna kamera, digitálny fotoaparát, projektor, ohrievač.

9.  Spoluúčasť

Spoluúčasť je suma, ktorou sa zároveň s poisťovňou podieľate na úhrade spôsobenej škody. Ak je spôsobená škody nižšia, ako dohodnutá spoluúčasť, škoda nebude preplatená . Máte na výber - môžete si vybrať nulovú, nižšiu alebo vyššiu spoluúčasť.

 • Základná spoluúčasť je vo výške 30 €. Môžete si zvoliť aj vyššiu spoluúčasť, až 100 € v tom prípade získate zľavu.
 • Alebo si môžete zvoliť poistenie bez spoluúčasti, pričom zaplatíte o 5% vyššie poistné.

 • Ak je škoda vo výške presahujúcej spoluúčasť, spoluúčasť sa najprv odpočíta z poistného plnenia.

 • Spoluúčasť sa uplatňuje len na poistenie nehnuteľnosti, lomu skla a domácnosti.
 • V rámci poistenia domácnosti sa spoluúčasť neuplatňuje pri skrate elektromotora a pri úhrade nákladov na vystavenie nových dokladov.
 • Spoluúčasť sa neuplatňuje pri atmosférických zrážkach, skrate elektromotora, osobných dokladoch, poistení skla v domácnosti, poistení zodpovednosti, úrazovom poistení a pri poistení asistenčných služieb.


%MCEPASTEBIN%